ANAOKULU

Anaokulu

ANLAM ANAOKULU EĞİTİMİ

Prof Dr. Doğan Cüceloğlu, çocuklar doğduktan 6 saat sonra sevgi ve güven var mı diye çevrelerini kontrol ederler. Bu durumu yaşamları boyunca sürdürürler, diyor. Anlam Okulları çocuklarınızın çevresinde aradığı sevgi ve güven duygusuna her zaman cevap bulacağı yerdir.

Araştırmalar, insanların 17 yaşına kadarki zihinsel gelişimlerinin %50’sini 0-4 yaş arasında, %30’unu 4-8 yaş arasında tamamladığını göstermektedir.

Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; her çocuğun gelişimi kendine özgüdür.

Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren, öğrenmek ve keşfetmek için büyük bir heves duyarlar.

Çocuklar, yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve bu gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler. Beyin, okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir.

Anne-babalar çocuklarını yetiştirmek için ciddi zaman, emek ve enerji harcarlar. Aile ortamındaki yakın, sıcak ve duyarlı ilişkiler aile bireyleri arasında güvenli bir bağ oluşmasını sağlar.

Çocuğun sağlıklı bir beyin gelişimine sahip olabilmesi için okul öncesi dönem boyunca sağlıklı beslenmesi, zengin uyarıcı bir çevre içinde bulunması ve çocuğa yeni öğrenme fırsatlarının sunulması gerekmektedir.

Anlam Okulları, çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla:

Sağlıklı büyümelerini,

Bütün gelişim alanlarının desteklenerek en üst düzeye ulaşmasını,

Öz bakım becerilerini kazanmalarını,

Beden, zihin ve duygu gelişimini sağlamalarını

İyi alışkanlıklar kazanmalarını

İlkokula hazırlanmalarını

Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak için çalışır.

ANLAM OKULLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI:

Anlam Okulları, okul öncesi eğitim programımız, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, Rehberlik Programı ve Aile Destek programlarını temel alarak, eğitim danışma kurulumuz ve öğretmenlerimizin deneyimlerinden yaralanılarak hazırlanmıştır. Proje ve oyun tabanlı bu program çocuğu merkeze alır. Dersler çok zengin eğitim materyalleri ile işlenir. Materyal seçiminde çocuklara zarar verecek kalitesiz ürünlere yer verilmez.

Anlam Okul Öncesi Eğitim Programı çocuklarımızın:

gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygundur,

motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini destekler,

demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları vardır,

sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirir,

Kendine saygı ve güven duymasını sağlar; ona öz denetim kazandırır,

Bağımsız davranışlar geliştirmesini destekler,

Kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi destekler,

Hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirir.

Anlam Okulları Çocuklarımızın yaşamlarına yön verecek becerileri kazandırmak için çalışmalar yapar:

Belirlenmiş bilgileri edinme, bu bilgileri kavrama, uygulama, analiz etme ve sentez yapma ve değerlendirme yapma üzerinden Düşünme Becerilerini,

Dinleme, konuşma, görme, sunma ve sözel olmayan davranışlar üzerinden İletişim Becerilerini,

Sorumluluğu kabul etme, başkalarına karşı saygılı olma, iş birliği yapma, çatışmaları çözme, grup halinde karar alma, grup içinde çeşitli görevler üstlenme üzerinden Gözlem yapma, soruları oluşturma, planlama, veri toplama üzerinden Araştırma Becerilerini

Büyük ve küçük kas, yer bilinci, organizasyon, zaman yönetimi, güvenlik, sağlıklı yaşam, davranış kuralları, bilinçli seçim üzerinden Özyönetim Becerileri’ni geliştiririz.


ANLAM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ KİMDİR?

Çocuklar sadece değer gördükleri, sevildiklerinden emin oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda keşfederler ve sunulan öğrenme fırsatlarını değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise öğretmen ile çocuk arasında kurulan tutarlı ve güvenli ilişkidir.

Anlam öğretmeni, her çocuğun farklı gelişimsel ve bireysel özellikleri olduğunu ve farklı yeterliliklere sahip olduğunu daima aklında tutar.

Anlam öğretmeni, çocuğun var olan yeteneklerini geliştirmesine ve yeni beceriler edinmesine destek olmak için etkinlikler sırasında sonuçtan ziyade sürece önem verir.

Anlam öğretmeni, çocuğun çabalarına odaklanır, bu çabaları takdir eder, çocuğa iyi bir model olur ve yeni öğrenme fırsatları yaratır.

Anlam öğretmeni, bütün bu yaklaşımları oyun sırasında veya yapılandırılmış etkinliklerde kullanır. Öğrenme ortamını çocuğun gelişimini destekleyici bir şekilde düzenler, çocuğu keşfetmeye isteklendirir; bireysel, küçük grup veya büyük grup etkinliklerinde her çocuğun kazanımlara ulaşmasına yardımcı olmak için fırsat eğitimine yer verir.


ANLAM OKULLARI ANADİL VE YABANCI DİL

Anlam Okulları olarak, öğrencilerimizi anadilini etkin kullanabilen ve dilin toplumsal iletişim için güçlü bir araç ve kişisel düşünmede bir yöntem olduğunun farkında olan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimimizin öğretim dili Türkçedir.

Okul öncesi eğitimimizde ek dil İngilizcedir. Ek dil öğretimimizin temel hedefi çocuklarımızın çevresindekiler ile iletişim kurmalarıdır. Öğrencilerimizin, İngilizceyi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde deneyimlemeleri ve sürekli kullanarak geliştirmelerini sağlayan okullarımızda geliştirilmiş İngilizce programımız ile öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle birlikte her ortamda İngilizce konuşabilmelerini sağlarız. Böylece öğrenciler, İngilizceyi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirmektedir.

Öğrencilerimiz haftada 12 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve sorgulama esnasında İngilizceyi öğrenmektedirler. Bu program, sadece yabancı dil edinimlerini güçlendirmek değil, gelecekteki profesyonel yaşantılarına katkı sağlayacak birden fazla dil ve bakış açısının bulunduğu her ortamda etkili iletişim kurmayı hedeflemektedir.


BRANŞ ETKİNLİKLERİ

Anlam Okullarında, erken yaşlarda, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini fark etmek, kişilik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla beden eğitimi, yüzme, sanat, müzik, drama, dans, görsel sanatlar, ahşap atölyesi ve satranç gibi branş dersleri bulunmaktadır. Okulumuzda tüm branş derslerini, eğitim programıyla disiplinler arası ortak planlama çalışmaları yaparak gerçekleştiririz.

Müzik:

Anlam Okullarında öğrencilerimize çeşitli müzik deneyimlerini keşfedebilecekleri bir ortam sağlarız ve onların yaşam boyu devam edecek müzik kültürünü geliştirmelerini hedefleriz. Orff yöntemini ağırlıklı olarak kullandığımız etkinliklerde öğrencilerimiz bedensel bütünlüğü deneyimler, ritmik ve hareketsel doğaçlamalara, oradan da kendi yarattıkları ritimleri oluşturmayla devam ederler.

Görsel Sanatlar:

Anlam Okulları Görsel Sanatlar çalışmalarında yaratıcı deneyimleri ve kavramsal anlayışı geliştirmeye yönelik öğrencilerin ilgisini çekecek olumlu bir öğrenme ortamı yaratmaktadır. Öğrencilerimiz, duygularını çizgiler aracılığı ile ifade ederler. Aynı zamanda el kaslarının ve el-göz koordinasyonunu geliştirme, malzemeleri (tuz seramiği, parmak boyası, suluboya, pastel boya, akrilik boya, kil, alçı, pullar, simler, boncuklar ve atık malzemeler) ve teknikleri amacına uygun olarak kullanabilme, figürlerle anlaşılır kompozisyon oluşturabilme ve başladığı işi bitirme becerilerini geliştirmektedir.

Dans:

Anlam Okullarında, öğrencilerimizin dans ile kendilerini ifade etme becerilerini geliştiririz. Öğrencilerimizin beden farkındalığı, denge, konsantrasyon, esneklik kazandırma ve özgüven gelişimini de destekleriz. Ayrıca, toplu halde yapılan çalışmalarda öğrencilerin iş birliği yapma yetenekleri gelişir ve kendi kültürümüze ait dansları öğrenirken farklı kültürlere ait danslarla ilgili de farkındalık kazanırlar.

Drama:

Çocuklarımızın duyarlı, kendine güvenen, empati kurabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sağlayan drama çalışmaları, çok yönlü gelişimi destekleyen önemli etkinliklerden biridir. Anlam Okullarında, jest, mimik ve beden dili kullanımını geliştirmek amacıyla, yaratıcı hareket, taklit, doğaçlama, maske çalışması, müzikal, pandomim, kukla ve hayal kurma çalışmalarının yanında, duygularını anlaşılabilir şekilde ifade edebilmeleri için dili de kullanarak yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştiririz. Böylece öğrenciler yaratıcı çalışmalarını izleyicilere sunma, yaşıtlarını sahnede izleme ve böylece kendileri de eleştirel farkındalığa sahip izleyiciler olma fırsatını elde ederler.

Bilişim Teknolojileri/Kodlama:

Anlam Okullarında, öğrencilerin bilgisayarla tanışması, fare ve klavye yardımıyla el-göz koordinasyonu sağlaması, küçük kas becerilerini geliştirmesi, oyunlarla, bilişim teknolojisini doğru biçimde kullanmanın önemini kavramalarını sağlarız. Kodlamaya giriş niteliğindeki derslerde ise öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmektedir.

Satranç:

Satranç, çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren bir zihin sporudur. Anlam Okulları olarak hedefimiz; öğrencilerin stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, onların farklı ve çoklu düşünme, karar verme, problem çözme ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmektir.

Yüzme:

Anlam kampüslerindeki yüzme havuzlarında gerçekleştirilen dersler, öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken yeteneklerinin keşfedilmesine de olanak sağlar. Suda kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt üstü yüzme, serbest ve sırt stil ayak vuruş çalışmaları yaparak onlara temel yüzme becerileri kazandırırız.

Beden Eğitimi:

Anlam Okulları olarak beden eğitimi derslerinde amacımız; öğrencilerimizin 21. yüzyılın zorlu dünyasına hazırlanması, yaşam boyu kişisel ve bedensel olarak aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Derslerimizde eğitsel oyunlar yoluyla çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye uygun hareket edebilmesi, yürüme, koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge çalışmaları gibi temel bedensel hareketlerin yanı sıra, el-göz-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiririz.


REHBERLİK

Kişisel, Toplumsal Eğitim-Rehberlik Çalışmaları:

Anlam Okullarında rehberlik çalışmalarının amacı bireyin esenliğini sağlamaya katkıda bulunacak kavramların, bilginin, tutumların ve becerilerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu süreç içinde öğrencilerimizi bedensel, ruhsal ve zihinsel olmak üzere bütüncül şekilde değerlendirir ve destekleriz.

Anlam Okullarında rehberlik çalışmalarımızı, okula uyum için yaptığımız oryantasyon (uyum) çalışmaları, öğrencilerimizi tanıma ve onlara destek olma çalışmaları, sınıf içi rehberlik saatleri, değerler eğitimi, rehber öğretmen ile okul öncesi öğretmeni görüşmesi, veli görüşmeleri, psikolojik danışma hizmetleri ve veli seminerleri şeklinde gerçekleştiririz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Anlam Okulları ölçme ve değerlendirmenin öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçası olduğunun farkındadır. Öğrencinin öğrenme sürecinin farklı aşamalarında ne bildiklerini, ne merak ettiklerini ve ne öğrendiklerini içeren süreç ve sonuca yönelik değerlendirmeleri gerçekleştirmeyi amaçlarız. Değerlendirmeler yaparken gözlem kayıtları, anekdot kayıtları, gelişim kontrol listeleri ve standart testler, portfolyo sunumları, gelişim raporlarını ailelerle paylaşırız.


İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:

İlkokula hazırlık çalışmalarımızın temel amacı, öğrencilerimizin her gelişim alanında (bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaş özelliğine uygun olarak kazanması gereken becerileri kazandırmaktır. Anaokulumuzda, okuma-yazma öğretilmemektedir. Ancak okuma-yazmaya hızlı geçişi sağlayacak çizgi, ses, dikkat, görsel okuma, matematik vb. çalışmalara yoğun olarak yer verilen ilkokula hazırlık programı uygulanmaktadır.

Velilere Yönelik Çalışmalar:

Anlam Okulları olarak bir sonraki yıl çocuğu ilkokula başlayacak olan anne-babalara yönelik rehberlik bültenleri göndeririz. İlkokula hazırlık seminerleri ve bilgilendirme toplantıları düzenleriz. Ayrıca, ilkokula hazır olma konusunda anne-babaları çocuklarının gelişimiyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından bilgilendiririz. Desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel destek çalışmaları anne-babalarla işbirliği yapılarak gerçekleştiririz.

Anaokulu