İLKOKUL

İlkokul

İLKOKUL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Bugün 12 yaşında olan çocukların %65'i henüz var olmayan mesleklerde çalışacaklardır.

Günümüz teknoloji ve bilgisiyle bilip yorumlayamadığımız bir geleceğe, genç bireylerimizi hazırlarken, Anlam Okulları olarak çağı ve ötesini yakalayacak eğitim-öğretim stratejileriyle programlarımızı planlıyoruz.

Anlam Okulları öğrenme sürecini birey üzerinden tanımlar, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönettikleri ve etkili stratejilerle öğrenme sorumluluklarını aldıkları bir okul süreci hedefindedir. Bu amaçla, gerek ders içi uygulamalar, gerekse sosyal etkinlikler ve proje çalışmaları, öğrenciler için zengin bir öğrenme çevresi oluşturmaya; rehberlik çalışmaları da öğrencinin bu çevreyi üst düzeyde kullanarak ‘öğrenmeyi öğrenmiş’ öğrenci olmasına yönelik olarak kurgulanmıştır.

Her öğrencinin öğrenmeyi etkileyen farklı yetenek ve alışkanlıklarının olduğunu biliyoruz. Parmak izi kadar farklı özellikleri olan çocuklar için ortak bir öğrenme çevresi oluşturmak ve her öğrenciye ulaşacak yöntem ve teknikler uygulamak oldukça karmaşık bir süreçtir. Anlam Okulları, böylesine karmaşık bir süreçte, hiçbir öğrencinin öğrenme keyif ve coşkusundan uzak kalmaması ilkesinden hareketle olabildiğince zengin bir öğrenme çerçevesi ve farklılaştırılmış program üzerinden eğitim-öğretim çalışmalarını planlar ve yürütür.

ANLAM İLKOKUL ÖĞRETMENİ KİMDİR?

Anlam Okulları, sınıf öğretmenlerinin insan yaşamında ne kadar etkili olduğunun farkındadır. Öğretmen seçiminde mesleğine âşık, yaşama sevinciyle dolu, gözlerinde öğretmen ışığı olan öğretmenlerle çalışmak ister, çünkü dersi ve okulu sevmek öğretmeni sevmekle başlar.

Öğretmen olmak bir cana dokunmaktır. Anlam öğretmeni sorumluluklarının farkındadır, öğrencisinin hayatına yön vererek sadece derslerine değil geleceğine anlam katar.

Çocuklar sadece değer gördükleri, sevildiklerinden emin oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda keşfederler ve sunulan öğrenme fırsatlarını değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise öğretmen ile çocuk arasında kurulan tutarlı ve güvenli ilişkidir.

Anlam öğretmeni, her çocuğun farklı gelişimsel ve bireysel özellikleri olduğunu ve farklı yeterliliklere sahip olduğunu daima aklında tutar.

Anlam öğretmeni, çocuğun var olan yeteneklerini geliştirmesine ve yeni beceriler edinmesine destek olmak için etkinlikler sırasında sonuçtan ziyade sürece önem verir.

Anlam öğretmeni, çocuğun çabalarına odaklanır, bu çabaları takdir eder, çocuğa iyi bir model olur ve yeni öğrenme fırsatları yaratır.

Anlam öğretmeni, öğrenme ortamını çocuğun gelişimini destekleyici bir şekilde düzenler, çocuğu keşfetmeye isteklendirir; bireysel, küçük grup veya büyük grup etkinliklerinde her çocuğun kazanımlara ulaşmasına yardımcı olmak için fırsat eğitimine yer verir.

TÜRKÇE

Anlam Okullarında Türkçe derslerini okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarına yönelik farklılaştırılmış programlarla destekleyerek yaparız.

OKUMA

Serbest Okuma: Anlam Okullarında her sınıf düzeyinde serbest okuma kitaplarının listesi öğrencilere verilir. Öğrenciler bu kitapları hangi aylarda okuyacaklarını Akademik Gelişim Planlarında gösterirler ve gösterdikleri zamana bağlı olarak da okurlar. Öğrenciler serbest okuma kitaplarını kendi tercih edecekleri bir yöntemle sunar: Konferans yapmak, sahnelemek, kitap üzerine resim sergisi yapmak, üç boyutlu tasarımlarla kitabı anlatmak, kitaba eleştiri yazmak, kitabı devam ettirmek, kitabın belirli bir bölümünü yeniden yazmak… Belirli dönemlerde kitap sunum oturumları yapılır.

Yapılandırılmış Okuma: Anlam Okullarında seçilen eserler sınıftaki öğrenciler tarafından birlikte okunur. Ancak bu okuma sadece öğretmenle birlikte bölümler halinde yapılan bir etkinliktir. Bu okumada amaç öğrenciye nitelikli bir okuma becerisi kazandırmaktır. Sınıf içinde okunan eserler de sınıf etkinliği ile sunulur.

YAZMA

Anlam Okullarında yazma becerisini özel olarak destekleriz. Her öğrenci her yıl bir yazılı eser üretmek durumundadır. Öğrencilere yazım türleri verildikçe etkili bir öğrenme rehberliğiyle o yıl çıkaracakları yazım alanına karar verilir: hikâye, fıkra, oyun, anı, gezi yazısı, bilimsel dergi, şiir, mektup, biyografi… Öğrenci eserlerini her yıl kitapçık şeklinde yayımlarız.

MATEMATİK

Matematik dersi ülkemiz için bir stratejik alan olarak tanımlanabilir. Öyle ki gerek ulusal sınavlardaki matematik başarısı, gerekse uluslararası araştırmalarda alınan sonuçlar bu alanda yaklaşım ve yöntem yanlışlarının yaygın olarak yapıldığını göstermektedir. Bu nedenle Anlam Okullarında matematik dersinin Ünitelendirilmiş Yıllık Planları, diğer derslerden daha ayrıntılı olarak yapılmaktadır.

Matematik derslerinde üç düzey çalışma biçimi tanımlanmaktadır: Gerçek dünya, modeller, kâğıt kalem etkinlikleri. Bir matematiksel kavramı ya da ilişkiyi öğrencilerimizin önce gerçek dünyada, sonra model üzerinde son olarak da şekil ve işlem üzerinde yapmalarını hedefleriz. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar bu derinlikte hazırlarız, öğretmenlerimiz buna uygun bir uygulama yaparlar.

Anlam Okulları, matematiksel kavram ve ilişkileri öğrencilerin tanımlama ve keşfetmelerine yönelik etkinlikler planlar. Öğretmenlerimiz matematik dersinde yaptıkları etkinliklerden sonra anlatımı tercih eder. Önce etkinlik yapılmasının nedeni öğrencilere kendi öğrenmelerini geliştirmeleri için fırsat vermektir.

Matematik dersi, diğer derslere göre zihinsel olgunlaşma farklarının daha çok gözlendiği derslerden biridir. Bu da matematik derslerinde her öğrencinin farklı düzeyde öğrenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Anlam Okullarında Matematik derslerinin sınıf bütünlüğü ile yapılan kısmı, her öğrencinin katılabileceği seviyede planlanır.

FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLGİLER

Anlam Okullarında Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri, öğrencinin bilimsel bilgi birikimini geliştirmek ve araştırma becerilerini erken yaşlardan itibaren desteklemek için ‘bilimsel beceriler’ üzerine yapılandırılmıştır.

Fen Bilimleri dersi uygulama içinde öğrenme açısından fırsatlar içermektedir. Argümantasyon ve Proje Temelli Eğitim alanında yazılanlar, STEM ve Maker uygulamaları, Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan etkinlikler bu alanda farklılaştırma ve zenginleştirme çalışmaları için geniş bir havuz oluşturmaktadır. Anlam Okullarında bu etkinlikler Fen Bilimleri müfredatı üzerinde farklılaştırma yapılarak uygulanmaktadır.

Atölyeler ve Fen Bilimleri Dersliği:Anlam Okullarında Fen, Matematik ve bilişim eksenli farklılaştırma ve proje tabanlı etkinliklerin yapılması için iki ders saati Atölye olarak ayrılmıştır. Öğretmenlerin bu zamanlarda sınıf içinde diğer derslerde oluşabilecek ihtiyaçları da karşılayabilmeleri için bu çalışmalar esnek çalışmalar olarak planlanmaktadır.

İlkokul düzeyinde fen ve bilim etkinlikleri için fiziki yapısı uygun olan kampüslerimizde Fen Dersliği bulunur.

YABANCI DİL

Anlam Okulları ek dil öğretimini stratejik alan olarak tanımlar. Öyle ki toplam haftalık ders saatinin yüzde otuz beşi sadece İngilizce eğitimine ayrılmıştır. İngilizce yayınlar ve internet kaynaklarından her gün yapılan iki ya da üç saatlik İngilizce eğitimiyle ilkokulun sonuna doğru tüm becerilerde olgunlaşmayı sağlayacak bir dil edinimi süreci işletilir.

İletişim odaklı olarak yapılandırdığımız ek dil eğitimi yoğun olarak İngilizce üzerinden yapılmakla birlikte 4.sınıftan başlayarak İspanyolca eğitimi veririz. Öğrencilerimize okul başlamadan seviye belirleme sınavı yaparız. Sınavın sonuçlarına göre sınıf seviyesinden eksiklikleri olan öğrencilerimize yoğunlaştırılmış etüt programlarıyla, sözü edilen fark ortadan kalkana kadar eğitime alırız.

SANAT EĞİTİMİ

Anlam Okullarında öğrencilerimizin sanat alanlarında bir yandan entelektüel bir eğitim temeli atılırken diğer yandan da sanat alanlarına aktif katılımı amaçlarız.

Müzik: Müzik, öğrencilerin sözel dil yeteneklerinin dışında bir iletişim kurma yoludur. Tüm duyuları harekete geçiren, rahatlatan ve sakinleştiren müzik etkinlikleri ile öğrenciler farklı yollarla iletişim kurmayı, tüm öğrenmelerin önemli bir parçasını oluşturan dinleme becerilerini de geliştirmiş olurlar. Anlam Okullarında öğrencilerimize çeşitli müzik deneyimlerini keşfedebilecekleri ortamlar sağlar ve yaşam boyu devam edecek müzik kültürünü geliştirmelerini hedefleriz.

Görsel Sanatlar: Anlam Okulları görsel sanatlar çalışmalarında yaratıcı deneyimleri ve kavramsal anlayışı geliştirmeye yönelik öğrencilerin ilgisini çekecek olumlu bir öğrenme ortamı yaratmaktadır. Kampüslerimizdeki Görsel Sanatlar Atölyelerinde öğrencilerimizin her tür sanat faaliyeti için hazırlanan materyallerle öğretmenleri rehberliğinde kendilerini geliştirmelerine fırsat tanırız.

SPOR

Anlam Okullarında sportif gelişimle ilgili yaş düzeyine uygun Beden Eğitimi programı uygularız. Öğrencilerin farklı spor dallarında deneyim kazanmaları için, oyun düzeyinden başlayarak, yaş düzeyine uygun olarak gelişen bir program ile çocukları, bedensel gelişim ve spor yatkınlığı açısından destekleriz.

Anlam Okulları olarak beden eğitimi derslerinde amacımız; öğrencilerimizin 21. yüzyılın zorlu dünyasına hazırlanması, yaşam boyu kişisel ve bedensel olarak aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Derslerimizde eğitsel oyunlar yoluyla çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye uygun hareket edebilmesi, yürüme, koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge çalışmaları gibi temel bedensel hareketlerin yanı sıra, el-göz-ayak koordinasyonunun geliştirilmesi, ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiririz.

Yüzme: Yüzme havuzu olan kampüslerimizde gerçekleştirdiğimiz derslerle, öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken yeteneklerinin keşfedilmesine de olanak sağlarız.

Dans: Öğrencilerin dansın kültürel ve sosyal yönünü anlamlandırabilmeleri için, hareketler aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerini geliştirdiği dans derslerinde, öğrencilere beden farkındalığı, denge, konsantrasyon, esneklik kazandırarak özgüven gelişimi de destekleriz. Ayrıca, toplu halde yapılan çalışmalarda öğrencilerin işbirliği yapma yeteneklerini geliştirir ve kendi kültürümüze ait dansları öğrenirken, farklı kültürlere ait danslarla ilgili de farkındalık kazandırırız.

Drama:

Çocuklarımızın duyarlı, kendine güvenen, empati kurabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sağlayan drama çalışmaları yaparız. Anlam Okullarında jest, mimik ve beden dili kullanımını geliştirmek amacıyla, yaratıcı hareket, taklit, doğaçlama, maske çalışması, müzikal, pandomim, kukla ve hayal kurma çalışmalarının yanında, duygularını anlaşılabilir şekilde ifade edebilmeleri için dili de kullanarak yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştiririz.

Bilişim Teknolojileri / Kodlama / Algoritma / Robotik:

Anlam Okulları, Anlam Maker programı ile öğrencilerimizin öğrenmelerine ve kavramsal anlayışlarını geliştirmelerine destek olur. Öğrencilerimiz, kendi ürünlerini üretebilme, bunu geliştirebilme ve son kullanıcıya ulaştırabilmeyi amaçlar. Kampüslerimizdeki Bilişim Teknolojileri dersliklerinde öğretmenlerinin rehberliğinde bilgisayar aktivitelerinde ünitelerle ilişkili olarak çalışmalar gerçekleştiririz.

Anlam Okullarında Bilişim Teknolojileri dersini alan öğrencilerimiz, “Bunu almam gerekir.” yerine “Bunu nasıl yaparım?” cümlesini tercih edecektir.

Satranç-Akıl Oyunları:

Satranç-Akıl oyunları, çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren bir zihin sporudur. Anlam Okulları olarak hedefimiz, öğrencilerin stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, onların farklı ve çoklu düşünme, karar verme, problem çözme ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmektir.


REHBERLİK HİZMETLERİ

Anlam Okullarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerin sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirme ve gerçekleştirmelerini amaçlar.

Anlam Okulları PDR bölümü olarak, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine, özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine, sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına, yardımcı olmayı amaçlarız.

Öğrencilerimize yönelik okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerimiz için oryantasyon, bazı test ve envanterlerle öğrenciyi tanımaya yönelik çalışmalar, sosyal etkinlik ve kulüplere yönlendirme; ergenlik, cinsel sağlık eğitimi ve hijyen, verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırma, hedef belirleme konularında seminer ve bilgilendirme çalışmaları yaparız.

Anlam Okulları olarak velilerimizi bilgilendirmek, veli-okul-öğrenci iletişimini güçlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla çocuğa sınır koyma, etkili ana-baba eğitimi - iletişim becerileri, kardeş kıskançlığı konularında çalışmalar yaparız.